Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування

Код модуля: 
ОХ_6022_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 345; аудиторні години — 176; в т.ч. лекції — 96 год.; лабораторні заняття — 80 год.; кількість кредитів ЄКТС — 11,5
Лектори: 
проф. Токарєв В.С.
Результати навчання: 
Базові відомості про хімічний склад продуктів харчування, вміст їх основних компонентів, властивості і перетворення основних компонентів їжі: білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин. Загальні відомості про хімічні процеси які відбуваються при виробництві основних продуктів харчування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія, основи біохімії, хімія природних сполук
Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття про продукти харчування. Білкові речовини і ліпіди у харчових продуктах. Вуглеводи у харчових продуктах. Вітаміни у харчових продуктах. Харчові кислоти. Ферменти у харчових продуктах. Вода у продуктах харчування.
Рекомендована література: 
  1. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов // Под ред. И. М. Скурихина и М. Н. Волгарева. -М.: Агропромиздат, 1987. Т. 1.
  2. Химический состав пищевых продуктов. Том. II. Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов и углеводов // Под ред. И. М. Скурихина и М. Н. Волгарева -М.: Агропромиздат, −1987. Т. II.
  3. Химический состав пищевых продуктов. Том III. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности блюд и кулинарных изделий // Под ред. И. М. Скурихина и В. А. Шатериикова. Том. III. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамени
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів