Хімія органічних природних сполук

Код модуля: 
ОХ_6010_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 48, в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
доц. Ластухін Ю.О.
Результати навчання: 
засвоєння існуючої класифікації основних типів природних органічних сполук, формування сучасного уявлення про вплив хімічної будови на біологічні властивості, засвоєння основних шляхів практичного застосування природних речовин; вироблення навиків та вмінь самостійного виконання дослідів з виділення, ідентифікації та дослідження фізико-хімічних властивостей природних органічних сполук
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і терміни предмету. Основні класи органічних природних сполук. Природні джерела. Зв’язок хімічної будови сполук з біологічною дією на людський організм. Методи виділення, ідентифікації та фізико-хімічні властивості.
Рекомендована література: 
  1. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук: Навчальний посібник. — Львів: Вид-во «Центр Європи». 2005. — 560 с.
  2. Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. Властивості. Навчальний посібник. — Львів: Вид-во «Центр Європи». 2009. — 836 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів