Хімія нафти і газу

Код модуля: 
ХТНГ_6008_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
проф. Братичак М.М.
Результати навчання: 
  • Оволодіння методами досліджень та перетворення нафти та газу і продуктами переробки нафти.
  • Вивчення хімічного складу та властивостей нафти і газу.
  • Оволодіння основами перетворення компонентів нафти та газу, які мають місце в технологічних процесах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія; фізична хімія; технологія первинної переробки нафти та газу
Зміст навчального модуля: 
Походження нафти. Фракційний, хімічний та елементний склад нафти. Хімічна та технологічна характеристика нафти. Класифікація методів розділення нафти. Алкани, циклоалкани, арени, гетероатомні сполуки та смолистоасфальтенові сполуки нафти. Термічні та термокаталітичні перетворення вуглеводнів нафти.
Рекомендована література: 
  1. Химия нефти и газа. Под редакцией В.А. Проскурянова и А.Е. Драбкина. Л: Химия, 1989.
  2. С.Н. Попов. Химия нефти и газа. Львов: Изд-во Львовского университета, 1960.
  3. Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. Органічна хімія. В-во «Центр Європи», 2000.
  4. М.М. Братичак. Основи промислової нафтохімії. Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів