Хімія мономерів

Код модуля: 
ХТПП_6011_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 48 год., практичні заняття — 16; кількість кредитів ЄКТС — 7
Лектори: 
проф. Левицький В.Є.
Результати навчання: 
оволодіння знаннями фізичних та хімічних властивостей мономерів, препаративних та промислових методів їх одержання, аналізу, очищення і зберігання та основних методів синтезу полімерів з даних мономерів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія, аналітична хімія, основи хімії полімерів
Зміст навчального модуля: 
Класифікація мономерів. Мономери для полімеризації та поліконденсації. Сировина для виробництва мономерів. Основні методи аналізу мономерів. Фізичні та хімічні властивості мономерів для виробництва поліолефінів, полістиролів, полі(мет)акрилатів, полівінілових етерів і естерів, поліуретанів. Мономери для виробництва поліконденсаційних полімерів. Методи очищення мономерів.
Рекомендована література: 
Коваль І. В. Хімія мономерів: Підручник. — К.: УКВО, 1992. — 204 с. Вацулик П. Хімія мономерів — К.: Хімія. — 1990. — 738 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія високомолекулярних сполук