Хімія канцерогенів

Код модуля: 
ТБСФБ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Швед О.В.
Результати навчання: 
формування знань про канцерогенез, класифікацію та ступінь канцерогенності забруднювачів та ксенобіотиків, що засмічують довкілля, продукти харчування, питну воду та про можливі хімічні модифікації канцерогенів при проникненні в біопродукції та людський організм
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • загальна хімія,
  • органічна хімія,
  • фізична та колоїдна хімія,
  • загальна фізика,
  • біологія клітини
Зміст навчального модуля: 
Системи глобального (GEMS) екогенетичного і онкологічного моніторингу (МАВР-ІАІС) при визначенні джерел та технологій канцерогенного забруднення, паспортизації виробництв, маркуванні продукції та професійного чи побутового ракового захворювання. Теорії канцерогенезу. Класифікація канцерогенів різної природи та структури. Ендоонкогени. Стадії канцерогенезу. Бласттрансформація - біохімічний процес. Біотрансформація канцерогенів.
Рекомендована література: 
  1. Канцерогенные вещества. Справочник./ перевод с англ. А.Ф. Карамышевой/ М.:Медицина,1987. — 335с.
  2. «Химические вещества, вызывающие рак». Краткий справ очник/ перевод В.В.Худолея/ М.:Медицина,1993.
  3. Канцерогены и бюиосфера. Научный обзор /полд ред. Л.М.Шабада / М.: ПК ВНИИМИ, 1980. — 65с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, виконання індивідуальних завдань самостійної роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — лабораторні заняття (20 балів), контрольна робота (30 балів), індивідуальне завдання : реферат (25 балів), складання таблиці з характеристикою10 канцерогенів (25 балів) Підсумковий контроль — диференційований залік
Мова навчання: 
українська