Хімія

Код модуля: 
ЗХ_6103_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Врецена Н.Б., доц. Чайківський О.В.
Результати навчання: 
Знання основ будови атома та молекули, зв’язок між енергією електронів в атомі та будовою молекул і їх властивостями. Засвоєння основних законів хімії та вміння їх застосовувати для практичних цілей, тобто оволодіння технікою розрахунків та рішення простих задач з експериментальної хімії. Знання властивостей основних хімічних елементів та їх сполук. Вироблення навичок самостійного виконання хімічних дослідів, узагальнення експериментальних фактів та формування висновків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, математика
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і терміни хімії. Закони хімії. Будова атома та зв’язок з періодичною системою. Хімічний зв’язок та властивості молекули. Енергетика хімічних реакцій. Хімічна кінетика і рівновага. Теорія електролітичної дисоціації та гідроліз. Електрохімічні процеси. Корозія металів. Окисно-відновні реакції. Загальні властивості металів.
Рекомендована література: 
  1. Н.В.Романова. Загальна та неорганічна хімія. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. — 480с.
  2. Г.А.Корчинський. Хімія. Вид-во «Поділля-2000», 2002. −340с.
  3. Загальна хімія. /Навчально-методичний посібник та приклади розв’язування типових задач з найважливіших розділів курсу/ за редакцією д.х.н., проф. Никипанчука М.В., Львів, НУ «Львівська політехніка», 2001. — 154с.
  4. Б.Я.Котур. Хімія. Практикум.: Навч. посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2004. — 237с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська