Хімія

Код модуля: 
ЗХ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
асист. Комаренська З.М.
Результати навчання: 
Основи будови атома та молекули, зв’язок між енергією електронів в атомі та будовою молекул і їх властивостями. Засвоєння основних законів хімії та вміння їх застосовувати для практичних цілей, тобто оволодіння технікою розрахунків та рішення простих задач з експериментальної хімії. Знання властивостей основних хімічних елементів та їх сполук. Вироблення навичок самостійного виконання хімічних дослідів, узагальнення експериментальних фактів та формування висновків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, математика
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і терміни хімії. Закони хімії. Будова атома та зв’язок з періодичною системою. Хімічний зв’язок та властивості молекули. Енергетика хімічних реакцій. Хімічна кінетика і рівновага. Теорія електролітичної дисоціації та гідроліз. Окисно-відновні реакції. Загальні властивості металів та корозія металів. Електрохімія. Високомолекулярні сполуки.
Рекомендована література: 
  1. Г.Л.Глінка. Загальна хімія. Вид-во «Вища школа», 1976.
  2. В.В.Григор’єва. Загальна хімія. Вид-во «Вища школа», 1991.
  3. Б.Я.Котур. Хімія. Практикум.: Навч. посібник.- Львів, 2004. — 237с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%): диференційований залік
Мова навчання: 
українська