Хімія 2 (органічна хімія)

Код модуля: 
ОХ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 235; аудиторні години — 128, в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 64 год.; кількість кредитів ЄКТС — 7,5
Лектори: 
доц. Дончак В.А.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про будову та рекційну здатність органічних сполук, засвоєння реакцій взаємного перетворення різних функціональних груп, оволодіння технікою лабораторних робіт, вироблення навиків та вмінь самостійного виконання синтезу та аналізу органічних сполук
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, фізика
Зміст навчального модуля: 
Основи реакційної здатності органічних сполук, їх основні класи. Основні промислові та лабораторні методи одержання, хімічні властивості та застосування органічних сполук.
Рекомендована література: 
  1. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія: Підручник.- Львів: вид-во «Центр Європи». 4-е видання) 2009. — 868 с.
  2. БобрівникЛ.Д., РуденкоВ.М., ЛезенкоГ.О. Органічна хімія.К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. — 544 с.
  3. Ластухін Ю.О. Збірник тестів з органічної хімії. Навчальний посібник. — Львів: вид-во «Центр Європи». 2007.- 327 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамени
Мова навчання: 
українська