Хімія

Код модуля: 
АХ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
доц. Ларук М.М.
Результати навчання: 
застосування фундаментальних законів природознавства в застосуваннi до хімічного аналізу, ознайомлення з умовами проведення аналiтичних визначень різноманітних речовин, оцінка метрологічних характеристик результатів аналізу, областi застосування рiзних методiв аналiзу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • фізика,
  • вища математика
Зміст навчального модуля: 
Предмет, завдання, основні поняття та класифікація методів аналітичної хiмiї. Теоретичнi основи рiвноваг у водних розчинах. Якісний та кiлькiсний хімічний аналіз. Методи кислотно-основного та окисно-вiдновного титрування. Комплексонометричнi методи аналiзу. Інструмен¬тальні методи в аналiтичнiй хімії: оптичні, електрохімічні, хроматографічні, радiохімiчнi.
Рекомендована література: 
  1. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.1. Гравиметрический и титриметрический методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 320 с.
  2. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 ч. Ч.2. Физико-химические методы анализа: Учеб. для химико-технол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1989. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська