Хімія 1 (загальна та неорганічна хімія)

Код модуля: 
ЗХ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 6
Лектори: 
доц. Петренкова Т.М.
Результати навчання: 
знати сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії в науково-технічному прогресі, створенні нових матеріалів, розв'язанні енергетичної проблеми, в раціональному використанні природничих багатств і охорони природи; світоглядне значення хімічних теорій і законів; фізичні і хімічні властивості та практичне значення речовин; вміти користуватися навчальною і довідковою літературою; розв'язувати хімічні задачі; поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, виконувати хімічні досліди, дотримуватись правил техніки безпеки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
вища математика, фізика
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і закони хімії. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Хімічний зв’язок та структура молекул. Класифікація та номенклатури неорганічних сполук. Агрегатні стани речовин. Енергетика хімічних процесів. Хімічна кінетика та рівновага хімічних процесів. Розчини; властивості розчинів неелектролітів і електролітів. Теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей. Окисно-відновні процеси. Комплексні сполуки. Загальні властивості неметалів. Загальні властивості металів. Корозія металів. Загальна характеристика s-,p-,d-,f- елементів та фізико-хімічні властивості їх основних неорганічних сполук; їх біологічна функція. Хімія води.
Рекомендована література: 
  1. Н.В.Романова. Загальна та неорганічна хімія. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. — 480с.
  2. Г.А.Корчинський. Хімія. Вид-во «Поділля-2000», 2002. −340с.
  3. Загальна хімія. /Навчально-методичний посібник та приклади розв’язування типових задач з найважливіших розділів курсу/ за редакцією к.х.н., проф. Никипанчука М.В., Львів, НУ «Львівська політехніка», 2001. — 154с.
  4. Б.Я.Котур. Хімія. Практикум.: Навч. посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2004. — 237с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (36%) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (64%) — екзамен
Мова навчання: 
українська