Хімічні технології основних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 32 год; кількість кредитів ЄКТС — 6.
Лектори: 
 • проф. Вахула Я.І.,
 • доц. Солоха І.В.,
 • доц. Якимечко Я.Б.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з тепловими процесами у виробництві силікатних матеріалів;
 • вивчення конструкції та принципу роботи печей для виготовлення керамічних виробів;
 • вивчення конструкції печей для виробництва вапна, гіпсу, цементу;
 • вивчення конструкції та принципу дії печей для варіння та відпалу скла
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • технологія виробництва скла та ситалів;
 • технологія виробництва кераміки та вогнетривів;
 • технологія виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі;
 • теплові процеси в силікатних технологіях;
 • процеси та апарати хімічної технології
Зміст навчального модуля: 
Фізико-хімічні процеси термічної обробки силікатних виробів. Режими сушіння та випалу та їх вплив на властивості тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Основні пристрої для спалювання палива, процес горіння палива. Сучасні види вогнетривів для сушарок та печей виробництва силікатних матеріалів. Сучасні конструкції печей та сушарок для виробництва силікатних матеріалів, методи розрахунку. Шляхи економії палива, пристрої для регенерації тепла відхідних газів.
Рекомендована література: 
 1. Козлов А.С. Теплотехника регенеративных стекловаренных печей. — М.: Стройиздат, 1990. — 124 с.
 2. Ящишин Й.М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І. Технологія скла у трьох частинах: Ч.ІІ. Технологія скляної маси: Навчальний підручник. — Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2004. — 250 с.
 3. Левченко П.В. Расчеты печей и сушил силикатной промышленности. — М.: Высш. шк., 1968. — 368 с.
 4. Воробьев Х.В., Мазуров Д.Я. Теплотехнические расчеты цементных печей и аппаратов. — М.: Высш. шк., 1962. — 350 с.
 5. В. Дуда. Цемент. — М.: Стройиздат, 1981. — 463 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — лабораторні заняття
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська