Хімічна технологія зв'язаного азоту

Код модуля: 
ХТНР_6005_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5
Лектори: 
доц. Курилець О.Г.
Результати навчання: 
на базі знань фізико-хімічних основ та технологій процесів отримання технологічних газів, як сировини, та найважливіших сполук азоту, самостійно вирішувати складні технологічні питання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, загальна хімічна технологія, процеси та апарати хімічних виробництв
Зміст навчального модуля: 
Види зв’язаного азоту та методи фіксації азоту з повітря. Використання методу глибокого для отримання з повітря кисню, азоту і інертних газів. Одержання водню фізичним та хімічним способом. Газифікація палива. Методи конверсії природного газу та СО. Теорія крекінгу. Синтез аміаку. Синтез метанолу і інших продуктів органічного синтезу. Виробництво нітратної кислоти. Виробництво карбаміду.
Рекомендована література: 
  1. Технологія зв’язаного азоту: Підручник / Л.Л.Товажнянський, О.Я.Лобойко та ін.; за ред.. О.Я.Лобойка.- Харків: НТУ «ХПІ», 2007.-536 с.
  2. Атрощенко В.И. и др. Технология связанного азота. — К.: Вища школа, 1985. — 327 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія неорганічних речовин