Хімічна технологія в’яжучих речовин та виробів на їх основі

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 128; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 64 год; кількість кредитів ЄКТС — 7.
Лектори: 
доц. Якимечко Я.Б.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з фізико-хімічними основами технології повітряних і гідравлічних в’яжучих матеріалів;
 • вивчення основних процесів одержання клінкеру і цементу;
 • вивчення процесів отримання спеціальних цементів та їх будівельно-технічних властивостей;
 • ознайомлення зі стандартними методами випробування в’яжучих речовин
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • основи кристалографії та мінералогії;
 • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
 • теплові процеси в силікатних технологіях
Зміст навчального модуля: 
Портландцементний клінкер і його хімічний склад. Сировинні матеріали та їх властивості. Технологічні засади отримання портландцементу за сухим, мокрим та комбінованим способами. Теоретичні основи процесу випалу клінкеру. Технологія розмелювання цементу та обладнання для розмелювання. Теорія гідратації і тверднення портландцементу. Будівельно-технічні властивості та застосування портландцементу. Теоретичні та технологічні основи одержання спеціальних цементів.
Рекомендована література: 
 1. Пащенко О.О., Сербін В.П., Старчевська О.О. В’яжучі мат嬬¬ріали. — К.: Вища шк., 1995 р. — 416 с.
 2. Рояк С.М., Рояк Г.С. Специальные цементы. — М.: Стройиздат, 1983. — 277 с.
 3. Дуда В. Цемент. — М.: Стройиздат, 1981. — 463 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — лабораторні заняття
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська