Хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти та газу

Код модуля: 
ХТНГ_6012_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 300; аудиторні години — 160; в т.ч. лекції — 80 год., лабораторні заняття — 48 год.; практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 10
Лектори: 
доц. Гринишин О.Б.
Результати навчання: 
  • ознайомлення з фізико-хімічними основами деструктивних (вторинних) процесів переробки нафти та вуглеводневих газів та технологією основних термічних, термокаталітичних та гідрогенізаційних процесів нафтопереробки;
  • оволодіння методиками розрахунків основних технологічних процесів вторинної переробки нафти
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
хімія нафти та газу, технологія первинної переробки нафти та газу, процеси та апарати хімічної технології
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи та основи технології термічних процесів переробки нафтової сировини (термічний крекінг, вісбрекінг, коксування, піроліз). Теоретичні основи та основи технології термокаталітичних процесів переробки нафтової сировини (каталітичний крекінг, риформінг, ізомеризація). Теоретичні основи та основи технології гідрогенізаційних процесів переробки нафтової сировини (гідроочищення, гідрокрекінг). Процеси переробки нафтозаводських газів (ГФУ, АГФУ, алкілування).
Рекомендована література: 
  1. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. — М.: Химия, 1980.— 328 с.
  2. Братичак М.М., Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2002.— 180 с.
  3. Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. — М.: Химия, 1980.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів