Хімічна технологія вогнетривів

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторних годин — 80; в т. ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год, практичні заняття — 16 год; кількість кредитів ЄСКТ — 5
Лектори: 
доц. Боровець З. І.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з загальними та специфічними властивостями вогнетривких виробів;
 • вивчення будови, фазового складу і фізико-хімічних основ отримання основних видів вогнетривких виробів;
 • вивчення технології виготовлення вогнетривких виробів;
 • ознайомлення з областями, умовами та особливостями застосування вогнетривких виробів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • матеріалознавство силікатів;
 • технологія виробництва кераміки та вогнетривів Ч1, Ч2;
 • теплові процеси в силікатних технологіях;
 • основи кристалографії та мінералогії;
 • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Класифікація вогнетривких матерiалiв та виробів. Призначення i області використання вогнетривiв. Властивості вогнетривких матерiалiв. Сировина для отримання вогнетривiв. Алюмосилiкатнi вогнетриви. Високоглиноземистi вогнетриви: мулiто-кремнеземистi, мулiтовi, мулiто-корундовi, корундовi вироби. Динасовi i кварцовi вогнетриви. Магнезитовi (периклазовi) вогнетриви. Форстеритовi вогнетриви. Шпiнелiднi вогнетриви. Електротопленi вогнетриви. Цирконiєвi вогнетриви. Баделеїто-корундовi вогнетриви. Вуглецевi i вуглецевовмiсткi вогнетриви. Теплоiзоляцiйнi вогнетривкi матерiали. Виробництво порожнистих мiкросфер. Вогнетривкi мертелi, розчини, бетони, маси i обмазки.
Рекомендована література: 
 1. Ящишин Й.М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І. Технологія скла у трьох частинах: Ч. 2. Технологія скляної маси: Навчальний підручник. — Львів: В-во «Бескид Біт», 2004. — С. 190-213.
 2. Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров. — М.: Металлургия, 1988. — 527 с.
 3. Крупа А.А., Городов В.С. Технология керамики и огнеупоров. — К.: Наукова думка, 1990. — 312 с.
 4. Ферворнер О., Берндт К. Огнеупорные материалы для стекловаренных печей / Пер. с нем. — М.: Стройиздат, 1984. — 234 с.
 5. Керамика из высокоогнеупорных окислов/ В.С.Бакунов, В.Л.Балкевич, А.С.Власов. — М.: 1977. — 304 с.
 6. Химическая технология керамики и огнеупоров: Учебник для вузов/ П.П. Будников, В.Л. Балкевич, А.С. Бережной и др.; Под ред. П.П. Будникова. — М.: Стройиздат, 1972. — 551 с.
 7. Горлов Ю.П., Еремин Н.Ф., Седунов Б.У. Огнеупорные и теплоизоляционные материалы. — М.: Стройиздат, 1976. — 188 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %) — лабораторні заняття, практичні заняття
 • Підсумковий контроль (70 %) — іспит
Мова навчання: 
українська