Хімічна технологія твердих горючих копалин

Код модуля: 
ХТНГ_6009_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 112; в т.ч. лекції — 80 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 7
Лектори: 
доцент Пиш’єв С.В
Результати навчання: 
  • оволодівши даним курсом, студент повинен знати інформацію про походження, хімічний склад та структуру ТГК, теоретичні основи та технологію процесів підготовки і переробки вугілля, умови експлуатації технологічних установок, економіку процесів і охорону довкілля;
  • підготовлений фахівець повинен вміти проводити лабораторні визначення основних технологічних показників якості вугілля
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
хімія нафти та газу, технологія первинної переробки нафти та газу
Зміст навчального модуля: 
Завдання курсу. Загальні положення. Походження та загальна характеристика ТГК. Основні показники якості ТГК. Класифікація вугілля. Склад та структура вугілля. Підготовка ТГК до переробки. Теоретичні основи термодеструктивних процесів переробки вугілля. Низькотемпературні процеси термічної переробки вугілля. Переробка летких продуктів низькотемпературної деструкції вугілля. Високотемпературне коксування. Газифікація вугілля. Технологія вуглеграфітових матеріалів. Нетрадиційні та нові методи переробки вугілля. Охорона довкілля у процесах переробки та використання вугілля.
Рекомендована література: 
  1. Химическая технология твердых горючих ископаемых / Под ред. Г.Н. Макарова и Г.Д. Харламповича. — М.: Химия. — 1986. — 496 с.
  2. Камнева А.И., Платонов В.В. Теоретические основы химической технологии горючих ископаемых. — М.: Химия. — 1990. — 288 с.
  3. Химия и переработка угля / Под ред. Липовича В.Г. — М.: Химия. — 1988. — 336 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів