Хімічна технологія тонкокерамічних виробів

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 300; аудиторні години — 160; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 96 год; практичні заняття — 16; кількість кредитів ЄКТС — 10.
Лектори: 
доц. Пона М.Г.
Результати навчання: 
 • уміння наукового обґрунтування вибору сировинних матеріалів, складів мас та спеціальних додатків, виходячи з специфічних властивостей окремих видів технічної та тонкої кераміки;
 • уміння вибору способів підготовки керамічних мас та технологічних схем для забезпечення заданих властивостей напівфабрикату та кінцевої продукції і технології тонкої та технічної продукції;
 • вивчення теоретичних основ направленого регулювання процесів спікання і фазоутворення при виробництві окремих видів тонкої кераміки та технічної кераміки різного функціонального призначення
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • технологія виробництва кераміки та вогнетривів;
 • теплові процеси в силікатних технологіях;
 • матеріалознавство силікатів;
 • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
 • метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів і виробів
Зміст навчального модуля: 
Особливості хіміко-мінералогічного складу сировинних матеріалів для тонкої кераміки. Основні принципи приготування, характеристика способу формування, особливості випалу окремих видів тонкої кераміки. Теоретичні основи поливування та способу декорування виробів тонкої кераміки. Характеристика технічної кераміки за ознаками фазового складу та галузями використання. Специфіка приготування мас і формування виробів. Основи технології технічної кераміки на основі оксидних і безкисневих сполук.
Рекомендована література: 
 1. Балкевич В.Л. Техническая керамика. — М.: Стройиздат, 1984. — 255 с.
 2. Технология фарфоро-фаянсового производства / Под ред. И.А. Булавина. — М.: Легкая индустрия, 1975. — 447с.
 3. Августинник А.И. Керамика. — М.: Промстройиздат, 1975. — 592 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — лабораторні заняття
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська