Хімічна технологія та обладнання підприємств

Код модуля: 
МАМ_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8), аудиторні години — 128 (лекції — 80, лаб. роб. — 16, практ. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., асистент Гурський Володимир Миколайович
Результати навчання: 
 • знати суть та характеристику основних хімічних процесів, які лежать в основі технологічних процесів виробництв легкої промисловості та побутового обслуговування, Знати обладнання та апарати хімічної технології на виробництвах легкої промисловості;
 • уміти проводити розрахунки обладнання для хімічних технологій, виконувати проектні та налагоджувальні роботи, пов’язані з впровадженням в експлуатацію технологічного обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Хімія.
 • Матеріалознавство.
 • Технологія конструкційних матеріалів.
 • Механічна технологія та обладнання виробництв (Частина 1).
 • Технологічні основи машинобудування.
кореквізити:
 • Хімічна технологія та обладнання підприємств, КР.
 • Механічна технологія та обладнання виробництв (Частина 2).
 • Основи розрахунку та конструювання типових машин (частина 1)
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про основні хімічні процеси та явища, які лежать в основі технологічних процесів галузей легкої промисловості. Механічні і гідромеханічні процеси хімічної технології. Теплопередача і теплові процеси. Масообміні процеси. Процеси та апарати хімічної технології на виробництвах легкої промисловості. Технологія виробництва шкіри для взуття, одягу, галантерейних виробів. Обладнання та устаткування для проведення технологічних процесів. Пластичні маси на основі полімерів. Поліетилен, поліпропілен, поліізобутилен, полівінілхлорид, поліуретани. Клеєві з’єднання.
Рекомендована література: 
 1. Гвоздев Ю.М. Химическая технология изделий из кожи: 2-е< издание. Серия: Высшее профессиональное образование. — Издательство: Академия, 2006. — 250 с.
 2. Коваленко І. В. Процеси та апарати хімічної технології. — Київ.: НТУУ «КПІ», 2003. — 160 с.
 3. Технология резиновых изделий: Учебное пособие для вузов / Ю.О. Аверко-Антонович, Р.Я. Омельченко, Н.А. Охтина, Ю.Р. Эбич /Под ред. П.А. Кирпичникова — Л.: Химия, 1991. — 352 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, письмові контрольні роботи (КРР).
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування