Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук

Код модуля: 
ХТПП_6024_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 300; аудиторні години — 146; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 96 год., практичні заняття — 16; кількість кредитів ЄКТС — 10
Лектори: 
проф. Левицький В.Є.
Результати навчання: 
оволодіння знаннями та навиками для цілеспрямованого вибору методів синтезу полімерів, технологічних параметрів процесу та їх впливу на структуру, властивості синтезованих полімерів та методи переробки у вироби і галузі використання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна хімічна технологія, хімія мономерів, основи хімії полімерів
Зміст навчального модуля: 
Основні етапи розвитку виробництва полімерів та пластичних мас. Методи і способи синтезу полімерів. Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування поліолефінів, галогенвмісних полімерів, полістиролів, полі(мет)акрилатів, полівінілових етерів і естерів, поліуретанів. Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування поліконденсаційних полімерів. Модифікація властивостей пластичних мас за допомогою додатків.
Рекомендована література: 
  1. Суберляк О.В., Яковенко Т.Т., Бабаханова Т.Г., Тхір І.Г. Атлас технологічних схем виробництва полімерів та пластичних мас на їх основі. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 1992. — 240 с.
  2. Технология пластических масс / Под ред. В.В. Коршака.- М.: Химия,1986. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік, екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія високомолекулярних сполук