Хімічна технологія будівельної кераміки

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 128; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 64 год; кількість кредитів ЄКТС — 7.
Лектори: 
доц. Пона М.Г.
Результати навчання: 
 • ивчення теоретичних основ вибору сировинних матеріалів, проектування складів мас для отримання окремих видів будівельної кераміки;
 • вміння обґрунтовувати вибір технологічних схем виробництва залежно від хіміко-мінералогічного складу сировини і ступеня спікання виробу;
 • оволодіння навиками вирішення питань ресурсо- та енергозбереження в технології будівельної кераміки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • технологія виробництва кераміки та вогнетривів;
 • теплові процеси в силікатних технологіях;
 • матеріалознавство силікатів;
 • фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
 • метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів і виробів
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи диспергування в технології підготовки керамічних мас. Обґрунтування вибору сировинних матеріалів для отримання окремих видів будівельної кераміки. Техніко-економічні та технологічні аспекти способів приготування керамічних мас. Фізико-хімічні основи сушіння та спікання кераміки, обґрунтування режимів сушіння та випалу. Технологічні особливості виробництва спечених та пористих видів будівельної кераміки. Фізико-хімічні основи отримання та використання полив.
Рекомендована література: 
 1. Крупа А.А., Городов В.С. Химическая технология керамических материалов, — К.: Вища школа, 1990. — 399 с.
 2. Будников П.П. Химическая технология керамики и огнеупоров. — М.: Стройиздат, 1985. — 497 с.
 3. Мороз И.И. Технология строительной керамики. — К.: Вища школа, 1980. — 414 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — лабораторні заняття
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська