Гідротранспорт.

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Згальна кільсть — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т.н ., доцент Орел В. І.
Результати навчання: 
Результати навчання (цілі та завдання) модуля: формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва, експлуатації систем транспортування рідин трубопроводами та лотками (жолобами).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія,
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство
 • Механіка ґрунтів.
Зміст навчального модуля: 
Гідравлічний транспорт твердих матеріалів. Обладнання гідротранспорту. Трубопроводи і лотки (жолоби) гідротранспорту. Розрахунок гідротранспортних систем та їх елементів.
Рекомендована література: 
 1. Світлий Ю. Г. Гідравлічний транспорт (монографія) / Ю. Г. Світлий, В. С. Білецький. — Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2009. — 436 с.
 2. Науменко І.І. Гідравліка. Підручник / І.І. Науменко. — Рівне: НУВГП, 2005. — 475 с.
 3. <>ol>
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
П
 • оточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, КР — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська