Гідротехнічні споруди (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Босак М. П.
 • асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Надання студентам практичних знань з проектування основних типів гідротехнічних споруд, які застосовуються в різних галузях водного господарства, зокрема в системах технічного водопостачання та водовідведення, а також річкових гідротехнічних споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Інженерна гідрологія.
Зміст навчального модуля: 
Види гідротехнічних споруд (ГТС) водогосподарських об’єктів. Греблі з місцевих будівельних матеріалів. Фільтраційні розрахунки ґрунтових гребель, а також розрахунки стійкості укосів греблі, дренажні елементи гребель. Підбір складу зворотних фільтрів. Осідання тіла та основи греблі. Бетонні та залізобетонні низьконапірні греблі. Конструкція, фільтраційні розрахунки для основи греблі. Водоскидні та водовипускні споруди гідровузлів з глухими греблями, конструкція та гідравлічні розрахунки. Канали та ГТС на них. Інженерні розрахунки ГТС та їх елементів. Механічне обладнання ГТС.
Рекомендована література: 
 1. Гідротехнічні споруди. Навч. посібник / Під ред. Дмітрієва А. Ф. — Рівне, 1999.
 2. Смирнов Г. Н. Гидрология и гидротехнические сооружения. — М.: Высшая школа, 1988.
 3. Кириенко И. И., Химерик Ю. А. Гидротехнические сооружения. — К.: Вища школа, 1987.
 4. Гидравлические расчеты водосбросных гидротехнических сооружений. Справочное пособие. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 623 с.
 5. СНИП 2.06.05.-84. Плотины из грунтовых материалов.
 6. ДБН В.1.2—2:2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування. — К.: Мінрегіонбуд України, 2006.
 7. ДБН В..2.4—3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. — К.: Мінрегіонбуд України, 2006.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
П
 • оточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсового проекту — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська