Гідротехнічні споруди

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Босак М. П.,
 • асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Надання студентам теоретичних та практичних знань з розрахунків, конструктивних особливостей і проектування основних типів гідротехнічних споруд, які застосовуються в різних галузях водного господарства, зокрема в системах технічного водопостачання та водовідведення, а також річкових гідротехнічних споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Г
 • ідравліка відкритих русел,
 • Інженерна гідрологія.
Зміст навчального модуля: 
иди гідротехнічних споруд (ГТС) водогосподарських об’єктів. Загальні відомості, класифікація ГТС, гідровузли та гідросистеми. Особливості та умови роботи ГТС. Навантаження та дія сил на ГТС. Греблі з місцевих будівельних матеріалів. Фільтраційні розрахунки ґрунтових гребель, а також розрахунки стійкості укосів греблі, дренажні елементи гребель. Підбір складу зворотних фільтрів. Осідання тіла та основи греблі. Бетонні та залізобетонні низьконапірні греблі. Конструкція, фільтраційні розрахунки для основи греблі. Бетонні контрфорсні греблі. Аркові греблі. Водоскидні та водовипускні споруди гідровузлів з глухими греблями Водовипускні споруди: типи, умови застосування, конструкція та гідравлічні розрахунки. Конструкція ГТС. Канали та ГТС на них. Інженерні розрахунки ГТС та їх елементів. Механічне обладнання ГТС.
Рекомендована література: 
 1. Гідротехнічні споруди. Навч. посібник / Під ред. Дмітрієва А. Ф. — Рівне, 1999.
 2. Смирнов Г. Н. Гидрология и гидротехнические сооружения. — М.: Высшая школа, 1988.
 3. Кириенко И. И., Химерик Ю. А. Гидротехнические сооружения. — К.: Вища школа, 1987.
 4. Гидравлические расчеты водосбросных гидротехнических сооружений. Справочное пособие. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 623 с.
 5. СНИП 2.06.05.-84. Плотины из грунтовых материалов.
 6. ДБН В.1.2—2:2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування. — К.: Мінрегіонбуд України, 2006.
 7. ДБН В.2.4—3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. — К.: Мінрегіонбуд України, 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття –— 15 балів, лабораторні заняття — 15 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська