Гідротехнічні споруди

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Босак М. П.,
 • к. т. н., асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Сформувати у студентів знання щодо будови та роботи гідротехнічних споруд, освоєння методів гідротехнічних розрахунків різноманітних гідротехнічних споруд та їх елементів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів,
 • Будівельні конструкції,
 • Інженерна гідрологія.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація гідротехнічних споруд та їх призначення. Типи гребель. Земляні греблі, типи кріплення верхових укосів греблі. Підбір складу зворотних фільтрів для елементів ГТС. Бетонні та залізобетонні низьконапірні греблі. Гідромеханічне обладнання ГТС. Полегшені типи гребель. Будова та гідравлічні розрахунки водоскидних споруд та водовипусків. Відкриті берегові водоскиди, Автоматичні і регульовані водоскиди. Водоскиди траншейні. Конструкція та розрахунок баштових, сифонних та кошових водоскидів. Гідротехнічні канали систем водопостачання. Берегозахисні та потоконапрямні споруди. Накопичувачі відходів виробництва та промислових стоків.
Рекомендована література: 
 1. Смирнов Г. Н., Курлович Е. В., Витрешко И. А. Гидрология и гидротехнические сооружения. — М.: Высшая школа, 1988. — 472 с.
 2. Гришин М. М. и др. Гидротехнические сооружения (в двух частях). — М.: Высшая школа, 1979. Ч. 1. — 615 с., Ч. 2 — 236 с.
 3. Кириенко И. И., Химерик Ю. А. Гидротехнические сооружения (проектирование и расчет). — К.: Вища школа, 1987. — 254 с.
 4. Дмитрієв А. Ф. та ін. Гідротехнічні споруди. — Рівне, 1999. — 326 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів; лабораторні заняття — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська