Гідравліка відкритих русел (Курсова робота)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Босак М. П.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з гідравлічних розрахунків каналів та різноманітних гідротехнічних споруд (водоскидів, водопропускних споруд, шлюзів-регуляторів тощо).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Технічна механіка рідини та газу.
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок відкритих русел призматичної форми. Визначення гідравлічно найвигіднішого перерізу русла трапецiйного профілю, визначення критичної глибини. Дослідження форм кривих вільної поверхні водного потоку. Гідравлічний розрахунок водозливу тонкої стінки, водозливу з широким порогом, трикутного, полігонального та інших. Витікання води з під затворів. Спряження б’єфів, розрахунок спряжених глибин води при цьому. Гідравлічний стрибок. Гасіння енергії водозливів i перепадів на водобійних спорудах.
Рекомендована література: 
 1. Константінов Ю. М., Гіжа О. О. Інженерна гідравліка. — К.: Видавничий дім «Слово», 2006. 2. Рогалевич І.П. Гідравліка. — К.: Вища школа, 2010.
 2. Левицький Б. Ф., Лещій Н. П. Гідравліка. Загальний курс. — Львів: Світ, 1994.
 3. Справочник по гидравлике / В. А. Большаков, Ю. М. Константинов, В. Н. Попов и др. — К.: Вища школа, 1984.
 4. Cборник задач по гидравлике / Под ред. В. А. Большакова. — К.: Вища школа, 1977.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсової роботи — 30 балів.
 • Контрольні заходи: захист курсової роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська