Гідравліка відкритих русел

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 150 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Босак М .П.
Результати навчання: 
Вивчення теоретичних основ та надання студентам достатніх практичних знань з гідравлічних розрахунків безнапірних потоків в руслах річок та каналах, а також у великих трубопроводах, вивчення гідравліки водопропускних споруд, спряження б’єфів, регуляційних споруд тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Технічна механіка рідини та газу.
Зміст навчального модуля: 
Формула i методика визначення гiдравлiчно найвигiднiшого перерiзу русла трапецiйного профiлю Методика та формула для визначення критичної глибини. Сталий нерiвномiрний рух води, бурхливий та спокiйний стан потоку, його критерiї. Виведення основного рiвняння сталого нерiвномiрного руху води у вiдкритих руслах. Дослiдження форм кривих вiльної поверхнi водного потоку. Гiдравлiка водозливiв, умови їх пiдтоплення. Гiдравлiчний розрахунок водозливу тонкої стiнки, водозливу з широким порогом, трикутного, полігонального та інших. Витікання води з під затворів. Гiдравлiка водомірних лотків. Спряження б’сфів, розрахунок спряжених глибин води при цьому. Гiдравлiчний стрибок. Гасiння енергi водозливiв i перепадів на водобiйних спорудах.
Рекомендована література: 
 1. Константінов Ю. М., Гіжа О. О. Інженерна гідравліка. — К.: Видавничий дім «Слово», 2006.
 2. Рогалевич І.П. Гідравліка. — К.: Вища школа, 2010.
 3. Левицький Б. Ф., Лещій Н. П. Гідравліка. Загальний курс. — Львів: Світ, 1994.
 4. Справочник по гидравлике / В. А. Большаков, Ю. М. Константинов, В. Н. Попов и др. — К.: Вища школа, 1984.
 5. Cборник задач по гидравлике / Под ред. В. А. Большакова. — К.: Вища школа, 1977.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська