Гідравліка відкритих русел

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., асистент Вовк Л. І.,
 • к. т. н., доцент Босак М. П.
Результати навчання: 
Вивчення основних закономірностей і методів гідравлічних розрахунків рівномірних і нерівномірних плавнозмінних потоків методів гідравлічних розрахунків спряжених гідроспоруд; законів фільтрації води у ґрунтах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна механіка рідини і газу,
 • Інженерна гідрологія і основи механіки ґрунтів,
 • Вища математика.
Зміст навчального модуля: 
Рівномірний та нерівномірний рух у відкритих руслах. Основні диференційні рівняння рівномірного та нерівномірного рухів. Чотири допоміжні поняття: питома енергія перерізу, критична глибина, нормальна глибина, критичний похил. Спокійний, бурхливий та критичний стан потоку. Дослідження форм вільної поверхні потоку при усталеному нерівномірному русі. Гідравлічний стрибок. Водозливи та гідравліка споруд. Спряження б’єфів. Гідравлічний розрахунок спрягаючих споруд та бистротоків. Гідравліка дорожніх водопропускних споруд. Основи руху ґрунтових вод. Визначення притоку до свердловин.
Рекомендована література: 
 1. Константинов Н. М., Петров Н. А., Высоцкий Л. И. Гидравлика, гидрология, гидрометрия. Часть 1, 2. — М.: Высшая школа, 1997.
 2. Константінов Ю. М., Гіжа О. О. Інженерна гідравліка. — К.: Видавничий дім «Слово», 2006. — 432 с.
 3. Сборник задач по гидравлике / Под ред. Большакова В. А. — К.: Вища школа, 1975. — 300 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 10 балів, практичні заняття — 10 балів, РГР — 10 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська