Гідравлічні та аеродинамічні машини

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Вербовський О. В.
Результати навчання: 
Вивчення конструктивних особливостей машин, які використовуються у водному господарстві, вибір до відповідних умов роботи, способи регулювання їх роботи, побудова характеристик спільної роботи гідро- та аеромашин з трубопровідною мережею при різних варіантах їх під’єднання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Вища математика,
 • Фізика,
 • Теоретична механіка,
 • Опір матеріалів,
 • Інженерна графіка,
 • Технічна механіка рідини і газу,
 • Водопостачання і водовідведення.
Зміст навчального модуля: 
Застосування гідро- та аеромашин в системах водо-, тепло- та газопостачання, водовідведення, опалювання, вентиляції. Класифікації, основні параметри. Двигуни для нагнітачів. Рух рідини в робочому колесі відцентрового нагнітача. Основне рівняння динамічного нагнітача. Дійсні напір насоса та тиск вентилятора. Характеристики нагнітачів. Подібність динамічних нагнітачів. Коефіцієнт швидкохідності. Обточка робочого колеса по діаметру. Трубопроводи та трубопровідні мережі. Нагнітальна установка та характеристика спільної роботи нагнітача з мережею. Регулювання подачі насосної установки. Спільна робота декількох нагнітачів. Стійкість роботи нагнітача. Кавітація та висота всмоктування насоса. Відцентрові, свердловинні насоси, насоси для стічних вод, для теплопостачання. Автоматизовані насосні агрегати. Радіальні вентилятори. Осьові вентилятори. Вибір нагнітача. Об’ємні насоси. Компресори. Типи та основні параметри. Термодинамічні основи роботи компресора. Подібність компресорів. Лопатеві, поршневі, ротаційні компресори. Газодуви.
Рекомендована література: 
 1. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. — М.: Энергоиздат, 1984.
 2. Срібнюк С. М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Основи теорії і застосування: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 328 с.
 3. Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини (насоси, вентилятори, компресори). — Львів: Магнолія плюс, 2005. — 340 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 10 балів, практичні заняття — 10 балів, РГР — 10 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська