Геоінформаційний аналіз

Код модуля: 
ФГІ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 80 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 48 год. Самостійна робота — 100 год.
Лектори: 
 • доц Колб І.З.
 • доц Тумська О.В.
Результати навчання: 
знати:
 • методи аналізу розташування об’єктів, що дозволяє визначити об’єкти з певними властивостями та місця, які вимагають прийняття конкретних дій;
 • способи, які дозволяють співставляти об’єкти за їх кількісними характеристиками та виявляти просторові зв’язки між ними;
 • способи побудови карт щільностей, які дозволяють знайти області, що відповідають заданим критеріям;
 • методи пошуку об’єктів в середині області, що дозволяє бачити, що відбувається в її межах або виконувати узагальнення інформації для кожної області з метою їх співставлення;
 • способи аналізу оточення, які дозволяють в межах заданої відстані оцінити територію біля об’єкта та контролювати події, що відбуваються в заданому оточенні;
 • можливості відобразити на карті рух або зміну параметрів у часі в середовищі ГІС.
вміти:
 • виконувати аналіз розподілу числових показників;
 • вибирати доцільні схеми класифікації;
 • створювати поверхні щільності;
 • формувати просторові запити;
 • виконувати аналіз методом накладання шарів;
 • виконувати аналіз оточення;
 • створювати карти спостережень;
 • будувати відповідні карти в середовищі ГІС;
 • виконувати аналіз отриманих результатів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геоінформаційні системи і бази даних: Поняття про геоінформаційні системи. Структури картографічних даних Структури баз даних. Системи управління базами даних.
 • Геоінформаційні технології в геодезії, картографії та управлінні територіями: Всі розділи та теми.
Зміст навчального модуля: 
Інструментарій геоінформаційного аналізу. Побудова моделей геообробки. Програмне розширення ArcGIS Analysis Tools. Програмне розширення ArcGIS Spatial Analyst. Програмне розширення ArcGIS GeoStatsticial Analyst. Способи аналізу оточення: Пошук та оцінювання оточення. Використання найкоротших відстаней. Створення карти з використанням відстані. Просторові розподілення. Аналіз мережевих об’єктів. Розрахунок витрат під час пересування по поверхні. Аналіз просторових змін: Відображення на карті змін параметрів. Створення часових рядів. Створення карт площадних змін.
Рекомендована література: 
 1. Энди Митчел. Руководство по ГИС анализу. — Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.: Пер. с англ. — Киев, ЗАО ЕКОММ Со; Стилос, 2000. — 198 с.
 2. Майкл Н. ДеМерс. Географические информационные системы. Основы.: Пер. с англ. — М.: Дата+, 1999.
 3. Я.М. Бугаевский, В.Я. Цветков. Геоинформационные системы. Учебное пособие для вузов. — М.: 2000. — 222 с.
 4. Internet ресурси: Что такое ArcGIS? http// dataplus.ru/Support/Library/Book/What 20is 20ArcGIS 209.pdf
 5. Електронні посібники компанії ESRI.
 6. ArcMap. Руководство пользователя. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus.ru
 7. Пошук найкоротших шляхів на графах з використанням векторних та растрових моделей даних: Методичні вказівки до курсової роботи. — Львів, В-во Лбвівськох політехніки, 2011. — 24 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська