Геоінформаційні технології

Код модуля: 
ФГІ_6008_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
доц. Колб І.З.
Результати навчання: 
знати:
 • методи аналізу розташування об’єктів, що дозволяє визначити об’єкти з певними властивостями та місця, які вимагають прийняття конкретних дій;
 • способи, які дозволяють співставляти об’єкти за їх кількісними характеристиками та виявляти просторові зв’язки між ними;
 • способи побудови карт щільностей, які дозволяють знайти області, що відповідають заданим критеріям;
 • методи пошуку об’єктів в середині області, що дозволяє бачити, що відбувається в її межах або виконувати узагальнення інформації для кожної області з метою їх співставлення;
вміти:
 • виконувати аналіз розподілу числових показників;
 • вибирати доцільні схеми класифікації;
 • створювати поверхні щільності;
 • формувати просторові запити;
 • виконувати аналіз методом накладання шарів;
 • будувати відповідні карти в середовищі ГІС;
 • виконувати аналіз отриманих результатів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геоінформаційні системи і бази даних ч. 1, 2: Поняття про геоінформаційні системи. Структури баз даних для управління даними.
 • Математична обробка геодезичних даних: Статистичний аналіз даних.
 • Картографія: Всі розділи та теми.
Зміст навчального модуля: 
Введення у геоінформаційні технології. Предмет та задачі курсу. Аналіз розподілення числових показників. Класифікація. Створення карти розподілення показників. Карти щільності. Способи відображення щільності на карті. Пошук об’єктів в середині області. Геометричний пошук. Задачі регіонального пошуку. Аналіз методом накладання шарів. Можливості просторового аналізу в середовищах MapInfo та ArcGIS. Створення тематичних карт для аналізу даних.
Рекомендована література: 
 1. Энди Митчел. Руководство по ГИС анализу. — Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.: Пер. с англ. — Киев: ЗАО ЕКОММ Со; Стилос, 2000. — 198 с.
 2. Майкл Н. ДеМерс. Географические информационные системы. Основы.: Пер. с англ. — М.: Дата+, 1999.
 3. Я.М. Бугаевский, В.Я. Цветков. Геоинформационные системы. Учебное пособие для вузов. — М.: 2000. — 222 с.
 4. MapInfo. Підручник користувача. Укр. Видання. ЗАТ «Intelligent Systems» 1985-1994.
 5. MapInfo Professional 4.5 (Русская версия). Дополнения. Русский перевод. 1998 Эсти — Мар. Інтернет джерела http://mapinfo/com.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська