Геоінформаційні системи та дистанційне зондування в задачах моніторингу

Код модуля: 
ФГІ_6012_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 32 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 88 год.
Лектори: 
проф. Бурштинська Х.В.
Результати навчання: 
знати:
 • основні принципи отримання інформації для організації управління природними ресурсами та територіями;
 • системний підхід до управління природними ресурсами та територіями;
 • аерокосмовізуальний моніторинг природних ресурсів та територій;
 • види аеро- та космічного знімання;
 • доцільність застосування різних знімальних систем;
 • принципи обробки аерокосмовізуальної інформації в системах ГІС.
вміти:
 • здійснювати вибір знімальної апаратури для розв’язання задач, пов’язаних з отриманням інформації для управління природними ресурсами та територіями;
 • здійснювати обробку зображень з використанням певних програмних продуктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фотограмметрія і ДЗ: Аерокосмічні знімальні системи;
 • Геоінформаційні системи і БД: Структура геоінформаційних систем.
Зміст навчального модуля: 
Системний підхід до управління природними ресурсами і територіями. Аерокосмовізуальний моніторинг. ГІС в задачах моніторингу. Обробка даних дистанційного зондування. Приклади застосування даних дистанційного зондування для розв’язання задач народного господарства з використанням ГІС.
Рекомендована література: 
 1. В.И.Аковецкий. Экологический бум. — М.: Недра, 1989.
 2. В.И.Аковецкий и др. Радиолокационная фотограмметрия. — М.: «Недра», 1979.
 3. Г.Б.Гонин. Космические съемки Земли. — М.: Недра, 1989.
 4. Дистанционное зондирование: количественный подход. Перевод с англ. — М.: «Недра», 1983.
 5. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды. — М.: «Недра», 1982.
 6. Экологические системы. — Изд.«Мир», 1981.
 7. Х. Бурштинська. Аерофотографія. ЛАГТ., — Львів, 1999.
 8. В.П.Савиных, А.С.Кучко, А.Ф.Стеценко. Аэрокосмическая фотосъемка. — М.: Карт-центр — Геодезиздат, 1997.
 9. Данилин И. М., Медведєв Е.М., Мельников С.Р. Лазерная локація земли и леса. — Красноярськ, 2005. — 182 с.
 10. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування. — Під ред.. В.І. Лялька і М.О. Попова. — Київ.: Наукова думка, 2006. — 357с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська