Грунтознавство та механіка грунтів

Код модуля: 
АШ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 180 год.: лекції — 32 год.; лабораторні заняття — 32 год.; 5 кредитів ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Топилко Н. І.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань із закономірностей, які характеризують фізичний і механічний стан грунтів, як дисперсних матеріалів. Рішення питань сучасного дорожнього будівництва при спорудженні земляного полотна, розрахунків фундаментів будівельних конструкцій, визначення міцності, стійкості, прогнозу деформацій і раціонального використання несучої здатності грунтів як основ і як дорожньо-будівельного матеріалу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Інженерна геологія»,
  • «Будівельне матеріалознавство»,
  • «Опір матеріалів».
Зміст навчального модуля: 
Вивчення курсу ґрунтознавства і механіки грунтів, як одної з галузевих наук. Грунти, як дисперсні системи, їх взаємозв’язок з водою. Загальне поняття про грунти, як про багатозначні дисперсні системи. Фізичні властивості і класифікаційні походження грунтів. Фізико-механічні характеристики грунтів. Водні і теплові властивості грунтів. Будівельні властивості структурно-нестійких грунтів. Опір грунтів стиску і зсуву. Визначення напружень в ґрунтовій товщі. Теорія граничного напруженого стиску грунтів. Деформації грунтів і розрахунок осадок фундаментів.
Рекомендована література: 
  1. Цытович Н. А. Механика грунтов. 4-е изд. Учебное пособие. — М.: 1983. — 286 с.
  2. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти: Підручник / М. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков, В. Б. Швець, О. В. Школа, С. В. Біда, Ю. Л. Винников — Полтава: ПНТУ, 2004. — 568 с.: іл., видання друге, перероблене і доповнене.
  3. Федорчук Г. Ф. Механіка грунтів. Лабораторний практикум: Навчальний посібник — Рівне: НУВГП. 2004. — 141 с.:іл..
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (лабораторні заняття) — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська