Ґрунтознавство

Код модуля: 
ЕОНС_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 32 год., кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Захарко Я.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні фактори та умови ґрунтоутворення, їх вплив на родючість ґрунту та заходи щодо охорони ґрунтів;
 • уміти охарактеризувати стан земельних ресурсів, виявляти негативні тенденції у використанні земельних угідь;
 • уміти розробляти підходи щодо раціонального використання земельного фонду та заходи щодо охорони ґрунтового покриву
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • хімія,
 • географія,
 • геологія з основами геоморфології,
 • метеорологія і кліматологія
Зміст навчального модуля: 
Предмет і завдання ґрунтознавства, ґрунт і морфологія ґрунту. Разовий склад ґрунту. Вивітрювання, ґрунтоутворюючі породи, мінеральна частина ґрунту і її хімічний склад. Органічна речовина ґрунту, родючість та фактори ґрунтоутворення. Біогеохімія ґрунтоутворення, загальна схема ґрунтоутворення. Класифікація та загальні закономірності географії ґрунтів, загальна схема ґрунтового покриву України. Охорона ґрунтів, контроль стану ґрунтового покриву, створення служби охорони земель.
Рекомендована література: 
 1. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство. — Чернівці: Книги — ХХІ, 2004. — 400 с.
 2. Дячок В.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології. — Львів: Друкарня Львівського інституту Сухопутних військ НУ «Львівська політехніка», 2008. — 131 с.
 3. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. — Київ: Вища школа, 2001. — 358 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): контрольна робота, реферат;
 • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська