Громадська думка і PR

Код модуля: 
СР_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., кредитів ЄКТС — 4, у тому числі 64 год. — аудиторні (32 год. — лекції, 32 год. — практичні заняття), самостійна робота — 52 год.
Лектори: 
кан. філос.наук, доцент Климанська Л. Д.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: основні підходи до визначення громадської думки і PR; історичні моделі розвитку PR; основні принципи роботи спеціаліста по PR; основні форми роботи спеціаліста по PR; критерії ефективності PR — програми; як використовувати PR для формування громадської думки;
 • уміти: користуватися основними принципами діяльності PR у професійній діяльності соціолога; використовувати основні форми PR-діяльності для формування громадської думки; консультувати керівництво організації з питань побудови іміджу організації, підтримання репутації організації, вирішення конфліктних проблем в організації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: Теоретична соціологія.
Зміст навчального модуля: 
Зв’язки з громадськістю ( PR) як галузь наукового знання і сфера професійної діяльності. Формула PR. Витоки та історія розвитку PR. Громадськість в системі PR як об’єкт та суб’єкт комунікації. Громадська думка: дослідження та формування. Комунікація як процес передачі інформації. Види комунікативного впливу в системі PR — діяльності. Комунікативні проблеми та PR — діяльність в організації. Стратегічне планування PR — діяльності. Поняття комунікативної стратегії. Імідж організації. Стратегії формування іміджу. Основні канали та форми здійснення зв’язків з громадськістю. Паблісіті як форма комунікації з громадськістю. Специфіка діяльності системи зв’язків з громадськістю в окремих сферах життя суспільства.
Рекомендована література: 
 1. Алешина И. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетологов. — М.,1997.
 2. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент. — К.,1996.
 3. Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. — К.,1993.
 4. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М.,1990.
 5. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и Паблик Рилейшнз. — Спб. 1995.
 6. Грушин Б. А. Массовое сознание. — М., 1987.
 7. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. — М., 1996.
 8. Зверинцев А. Коммуникативный менеджмент. Рабочая книга менеджера ПР. — Спб., 1997.
 9. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. — М.,1996;
 10. Королько В. Основи паблік рілейшнз. — К.,1997.
 11. Лебедева Т. Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. Концепции. Практика. — М.,1996.
 12. Невзлин Л. Б. Паблик рилейшнз. Кому это нужно? — М.,1993;
 13. Пиз А. Язык телодвижений. — Н. Новгород, 1992.
 14. Почепцов Г. Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов. — К., 1995.
 15. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз. — К., 1996.
 16. Почепцов Г. Г. Символы в политической рекламе. — К., 1997.
 17. Почепцов Г. Г. Паблік рілейшнз. — К., 2000; Сендидж Ч. И. и др.
 18. Ушакова Т. Н. и др. Ведение политических дискусий. — М., 1995.
 19. Формування іміджу органів місцевого самоврядування та громадських організацій за допомогою засобів масової інформації (Матеріали тренінгу) — К., 1998.
 20. Шепель В. М. Имиджелогия. — М.,1994.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): письмовий ессей, присвячений формуванню іміджу соціальної проблеми в українських ЗМІ, усне опитування.
 • Підсумковий контроль 50 %, — дві контрольних модульних роботи); екзамен тестування, усне опитування.
Мова навчання: 
українська