Гнучкі автоматизовані системи дискретних виробництв (Курсовий проект)

Код модуля: 
МАМ_8021_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), самостійна робота — 90.
Лектори: 
д. т. н., доцент Ланець Олексій Степанович
Результати навчання: 
  • Знати типові та сучасні конструкції гнучких автоматизованих систем, принципи їх функціонування та сфери використання, переваги і недоліки. Інженерні методики розрахунку та особливості проектування гнучких автоматизованих систем, методи розрахунку їх основних вузлів і механізмів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність; методи динамічних розрахунків, комп’ютерного моделювання та аналізу структур обладнання. Сучасні конструкції, методики проектування та розрахунку гнучких автоматизованих систем, їх механізмів та вузлів, що дозволяє сформувати повне уявлення про сучасні засоби автоматизації безлюдного виробництва в різних галузях народного господарства: в машино- та приладобудуванні, будівельній, хімічній, легкій та інших галузях промисловості. Будову та основні конструктивні, експлуатаційні і розрахункові параметри, основи синтезу гнучких автоматизованих систем, а також напрями їх перспективного розвитку і використання.
  • Вміти здійснювати проектування, інженерні розрахунки та експериментальні дослідження гнучких автоматизованих систем. Складати розрахункові схеми та здійснювати динамічні розрахунки механізмів і вузлів, проводити розрахунки деталей вузлів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність. Підбирати матеріали для виготовлення деталей та обґрунтовувати вибір стандартних або нормалізованих деталей та вузлів. Складати оптимальні схеми автоматизованої дільниці. Здійснювати вибір оптимальних режимів роботи гнучких автоматизованих систем. Промальовувати та викреслювати конструкції типових вузлів промислових роботів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Основи автоматизації виробничих процесів
  • Автоматизація виробничих процесів
  • Основи проектування робототехнічних систем.
Зміст навчального модуля: 
При виконанні курсового проекту студент самостійно виконує розробку по проектуванню вібраційного технологічного обладнання гнучкого автоматизованого дискретного виробництва. Студент складає структурну схему вібраційного технологічного обладнання гнучкого автоматизованого дискретного виробництва в залежності від заданої проблеми, розробляє конструкцію і виконує необхідні розрахунки. Кожному студенту видається окреме завдання. В зв’язку з складністю розробок видаються комплексні завдання.
У результаті виконання курсового проекту на основі розробок, представлених у монографії, студенти освоюють сучасні принципи побудови вібраційного технологічного обладнання з використанням твердотільного проектування (програмне забезпечення SolidWorks) та отримують прикладні інженерні навички під час комп’ютеризованих розрахунків (математичного програмного продукту MathCad, CosmosWorks та CosmosMotion).
Рекомендована література: 
  1. Повідайло В. О. Вібраційні процеси та обладнання: навч. посібник / В. О. Повідайло. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 248 с.
  2. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС /Ямпольський Л. С., Поліщук М. М., Ткач М. М. — К.: Вища школа, 1992. — 431 с.
  3. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електро¬магнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): моногра¬фія / О. С. Ланець. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 324 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %), виконання самостійних індивідуальних домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (70 %), іспит.
Мова навчання: 
українська