Гнучкі автоматизовані системи дискретних виробництв (Курсовий проект)

Код модуля: 
МАМ_8021_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); самостійна робота — 90.
Лектори: 
д. т. н., доцент Ланець Олексій Степанович
Результати навчання: 
Знати:
 • типові та сучасні конструкції гнучких автоматизованих систем, принципи їх функціонування та сфери використання, переваги і недоліки;
 • інженерні методики розрахунку та особливості проектування гнучких автоматизованих систем, методи розрахунку їх основних вузлів і механізмів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність;
 • методи динамічних розрахунків, комп’ютерного моделювання та аналізу структур обладнання;
 • сучасні конструкції, методики проектування та розрахунку гнучких автоматизованих систем, їх механізмів та вузлів, що дозволяє сформувати повне уявлення про сучасні засоби автоматизації безлюдного виробництва в різних галузях народного господарства: в машино- та приладобудуванні, будівельній, хімічній, легкій та інших галузях промисловості;
 • будову та основні конструктивні, експлуатаційні і розрахункові параметри, основи синтезу гнучких автоматизованих систем, а також напрями їх перспективного розвитку і використання.
Вміти:
 • здійснювати проектування, інженерні розрахунки та експериментальні дослідження гнучких автоматизованих систем;
 • складати розрахункові схеми та здійснювати динамічні розрахунки механізмів і вузлів, проводити розрахунки деталей вузлів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність; підбирати матеріали для виготовлення деталей та обґрунтовувати вибір стандартних або нормалізованих деталей та вузлів;
 • складати оптимальні схеми автоматизованої дільниці;
 • здійснювати вибір оптимальних режимів роботи гнучких автоматизованих систем;
 • промальовувати та викреслювати конструкції типових вузлів промислових роботів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Основи автоматизації виробничих процесів
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Основи проектування робототехнічних систем.
Зміст навчального модуля: 
При виконанні курсового проекту студент самостійно виконує розробку по проектуванню вібраційного технологічного обладнання гнучкого автоматизованого дискретного виробництва. Студент складає структурну схему вібраційного технологічного обладнання гнучкого автоматизованого дискретного виробництва в залежності від заданої проблеми, розробляє конструкцію і виконує необхідні розрахунки. Кожному студенту видається окреме завдання. В зв’язку з складністю розробок видаються комплексні завдання. У результаті виконання курсового проекту на основі розробок, представлених у монографії, студенти освоюють сучасні принципи побудови вібраційного технологічного обладнання з використанням твердотільного проектування (програмне забезпечення SolidWorks) та отриму¬ють прикладні інженерні навички під час комп’ютеризованих розрахунків (математичного програмного продукту MathCad, CosmosWorks та CosmosMotion).
Рекомендована література: 
 1. Повідайло В. О. Вібраційні процеси та обладнання: навч. посібник / В. О. Повідайло. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 248 с.
 2. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС /Ямпольський Л. С., Поліщук М. М., Ткач М. М. — К.: Вища школа, 1992. — 431 с.
 3. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електро¬магнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): монографія / О. С. Ланець. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 324 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %) виконання самостійних індивідуальних домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (70 %) іспит.
Мова навчання: 
українська