Гнучкі автоматизовані системи дискретних виробництв

Код модуля: 
МАМ_ 8013_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6), аудиторні години — 96 (лекції — 64, практичні заняття — 32), самостійна робота — 84.
Лектори: 
д. т. т., доцент Ланець Олексій Степанович
Результати навчання: 
  • Знати типові та сучасні конструкції гнучких автоматизованих систем, принципи їх функціонування та сфери використання, переваги і недоліки. Інженерні методики розрахунку та особливості проектування гнучких автоматизованих систем, методи розрахунку їх основних вузлів і механізмів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність; методи динамічних розрахунків, комп’ютерного моделювання та аналізу структур обладнання. Сучасні конструкції, методики проектування та розрахунку гнучких автоматизованих систем, їх механізмів та вузлів, що дозволяє сформувати повне уявлення про сучасні засоби автоматизації безлюдного виробництва в різних галузях народного господарства: в машино- та приладобудуванні, будівельній, хімічній, легкій та інших галузях промисловості. Будову та основні конструктивні, експлуатаційні і розрахункові параметри, основи синтезу гнучких автоматизованих систем, а також напрями їх перспективного розвитку і використання.
  • Вміти здійснювати проектування, інженерні розрахунки та експериментальні дослідження гнучких автоматизованих систем. Складати розрахункові схеми та здійснювати динамічні розрахунки механізмів і вузлів, проводити розрахунки деталей вузлів на міцність, жорсткість, стійкість та довговічність. Підбирати матеріали для виготовлення деталей та обґрунтовувати вибір стандартних або нормалізованих деталей та вузлів. Складати оптимальні схеми автоматизованої дільниці. Здійснювати вибір оптимальних режимів роботи гнучких автоматизованих систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Основи автоматизації виробничих процесів
  • Автоматизація виробничих процесів
  • Основи проектування робототехнічних систем.
Зміст навчального модуля: 
Організаційно-технологічні основи побудови гнучких виробничих систем. Основні поняття й означення. Гнучкість виробничої системи. Технологічні основи блочно-модульної побудови гнучких виробничих систем. Класифікація гнучких виробничих систем.
Автоматизовані транспортно-складські системи. Загальні відомості. Модулі складування й комплектації. Транспортно-складська тара і штабелююче обладнання. Пристрої для переміщення й перевантаження об’єктів. Типові компоновки і параметри модулів складування і комплектації гнучких виробничих систем. Проектування автоматизованих транспортно-складських систем.
Реалізація гнучких виробничих систем. Гнучкий виробничий модуль. Модулі обробки. Модулі складання.
Оптимізація технологічних процесів у гнучких виробничих системах. Принципи адаптивного й оптимального керування процесами в гнучких виробничих системах. Основні поняття й означення. Загальні принципи оптимального керування. Аналіз і вибір показника оптимальності. Інформаційна модель оптимізованого процесу обробки металів різанням. Модулі оптимізації процесів металообробки. Узагальнена модель процесу різання. Області оптимального керування. Забезпечення умов інваріантності в модулях оптимізації процесів металообробки різанням. Оптимізація процесів складання в умовах роботизованого вибництва. Складальний процес як об’єкт дискретного керування й моделювання. Особливості взаємодії деталей в процесі автоматичного складання. Методи з’єднання складальних компонентів. Відображення складального процесу як часової послідовності контактної взаємодії об’єктів складання. Динамічні моделі взаємодії з’єднуваних деталей.
Класичне вібраційне технологічне обладнання гнучкого автоматизованого дискретного виробництва. Вібраційні процеси у гнучкому автоматизованому дискретному виробництві. Вібраційні машини для механічної обробки виробів у гнучкому автоматизованому дискретному виробництві. Вібраційне транспортування та маніпулювання штучними виробами. Вібраційні транспортні та транспортно-маніпулюючі модулі дискретного виробництва. Автоматичне орієнтування виробів у гнучкому автоматизованому дискретному виробництві. Основне вібраційне технологічне обладнання гнучкого автоматизованого дискретного виробництва.
Синфазне вібраційне технологічне обладнання гнучкого автоматизованого дискретного виробництва. Аналіз сучасного стану та формування можливих напрямків удосконалення вібраційних машин з електромагнітним приводом. Теорія синфазних коливань у тримасових (міжрезонансних) вібраційних машин з електромагнітним приводом. Обґрунтування високої ефективності міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом та синфазним рухом мас. Розрахунок пружних систем та електромагнітного приводу вібраційних машин. Практика створення високоефективних міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом.
Рекомендована література: 
  1. Повідайло В. О. Вібраційні процеси та обладнання: навч. посібник / В. О. Повідайло. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 248 с.
  2. Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС /Ямпольський Л. С., Поліщук М. М., Ткач М. М. — К.: Вища школа, 1992. — 431 с.
  3. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): моногра¬фія / О. С. Ланець. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 324 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %), виконання самостійних індивідуальних домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (70 %), іспит.
Мова навчання: 
українська