ГІС, банки та бази картографічних даних

Код модуля: 
КГМ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Всього аудиторних — 64 год. Самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
Лектор: ст. викладач Фоца Р. С. Лабораторні заняття: ст. викладач Фоца Р. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • основи інформаційних і геоінформаційних технологій,
 • архітектуру геоінформаційних систем (ГІС) і моделей даних, що в них використовуються,
 • принципи організації і роботи банків та баз картографічних даних.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • вводити, обробляти та виводити графічну і атрибутивну інформацію в ГІС,
 • працювати з банками та базами картографічних даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи комп’ютерних технологій в картографії
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Математичні основи картографії
Зміст навчального модуля: 
Поняття геоінформаційних систем (ГІС). Основні поняття моделей даних ГІС. Базові моделі даних, що використовуються у ГІС. Інфологічна, ієрархічна, квадратомічне дерево, реляційна моделі даних. Модель «сутність-зв’язок», мережні моделі. Рівні організації даних у ГІС. Принципи організації даних у ГІС. Види моделей організації даних в ГІС. Геореляційна модель організації даних. Об’єктно-орієнтована модель організації даних. Об’єктно-реляційна модель організації даних. Системи керування базами даних. Реляційні СУБД. СУБД, які застосовуються в ГІС. Стандартні формати. Картографічний банк даних, як комплекс технічних, програмних, інформаційних і організаційних засобів зберігання, обробки й використання цифрових картографічних даних. Картографічні бази даних. Основні елементи бази даних. Вимоги до бази даних. Системи управління базами даних.
Рекомендована література: 
 1. ДеМерс Майкл Н. Географические информационные системы Основы Пер. с англ. М: Дата+, 1999, 491 с.
 2. Иванников А. Д., Кулагин В. П., Тихонов А. Н. и др. Геоинформатика. М.: МАКС Пресс, 2001., 349 с.
 3. Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Основы геоинформатики. М.: Академия, 2004. Т. 1. 352 с.
 4. Королев Ю. Г., Общая геонформатика, Изд-во ООО СП Дата+, М., 2001 г., 118 с.
 5. Шипулин В. Д. — Основные принципы геоинформационных систем — Харьков, ХНАГХ — 2010.
 6. ArcCatalog. Руководство пользователя. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus. ru
 7. Работа с базами геоданных: Упражнения. Электр. Издание компании Дата+. http://dataplus. ru
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено екзамен. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська