Гігієнічні основи охорони продуктів харчування

Код модуля: 
ТБСФБ_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Червєцова В.Г.
Результати навчання: 
формування сучасних знань про шляхи забруднення рослинної, тваринної сировини та продуктів харчування; усвідомлення необхідності раціонального застосування мінеральних добрив, пестицидів, харчових добавок тощо; ознайомлення з основними причинами харчових отруєнь та токсикоінфекцій; правилами і нормами раціонального харчування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • основи анатомії,
  • фізіології та діагностики людини,
  • біохімія,
  • біологія клітини
Зміст навчального модуля: 
Методи вивчення забруднення харчових продуктів та сировини різними речовинами хімічного та біологічного походження. Загальні принципи гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин. Забруднення продовольчої сировини та харчових продуктів нітратами, важкими металами, пестицидами, мікотоксинами, канцерогенними речовинами, радіонуклідами. Окремі види харчових добавок, токсикометрія харчових добавок. Харчові токсикоінфекції та харчові інтоксикації. Загальні аспекти теорії збалансованого харчування. Лабораторний контроль за вмістом хімічних речовин в харчових продуктах та продовольчій сировині.
Рекомендована література: 
  1. Габович Р.Д., Припутина Л.С. Гигиенические основы охраны продуктов питания от вредных химических веществ. — К.: «Здоровье», 1987. — 248 с.
  2. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. — К.: Урожай, 1993. — 192 с.
  3. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. — К.: Лібра, 1999. — 272 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська