Гігієна

Код модуля: 
ТБСФБ_6111_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2,5
Лектори: 
доц. Петріна Р.О
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про гігієнічні характеристики джерел водопостачання, грунту, повітряного середовища, гігієнічні характеристики харчових продуктів, навчання дати правильну оцінку дії виробничих чинників та профілактики несприятливого впливу їх на організм людини, особливості гігієни праці на різних фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах, оволодіння методами досліджень факторів довкілля і їх впливу на організм людини
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальноосвітній рівень, загальна та неорганічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Гігієна, навколишнє середовище і здоров’я. Гігієна повітряного середовища. Гігієна води і водопостачання населених місць. Гігієна грунту і очистка населених місць. Гігієна харчування. Гігієна праці. Гігієнічні основи опалення, вентиляції та освітлення приміщень. Здоровий спосіб життя і питання особистої гігієни. Виробнича санітарія. Система GMP у виробництві лікарських засобів в Україні і контроль їх якості.
Рекомендована література: 
  1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Загальна гігієна з основами екології. —К.: Здоров’я, 1999. — 692 с.
  2. Большаков А.М., Новикова И.М. Общая гигиена. —М.: Медицина, 1985. −320 с.
  3. Загальна гігієна: навчальний посібник /І.В.Сергета, Б.Р.Бойчук, С.О.Латанюк та ін. -Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. −133 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська