Гідрологія та гідрометрія

Код модуля: 
ГС_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
 • к. т .н., ст. викладач Ільницький Б. М.,
 • ст. викладач Пасічнюк А. С.
Результати навчання: 
Сформувати у студентів знання: з питань сучасної гідрології та гідрометрії; визначення розрахункових гідрологічних характеристик; організації та проведення спостережень на водних об’єктах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Вища математика»,
 • «Фізика»,
 • «Хімія»,
 • «Теоретична механіка»,
 • «Технічна механіка рідин і газів».
Зміст навчального модуля: 
Історія розвитку гідрології та гідрометрії. Кругообіг води в природі. Водний баланс. Водні ресурси Землі та України. Річкова долина і річкове русло. Ріки та їх формування. Повздовжній та поперечний профілі річок. Типи живлення річок. Гідрограф. Поняття про гідрологічні розрахунки. Водний баланс річкового басейну. Режим і характеристики стоку річок. Стік наносів. Гідрологічні прогнози і водний кадастр. Гідрометрія. Організація гідрометричних робіт. Вимірювання рівнів. Обробка водомірних спостережень. Вимірювання глибин та побудова поперечних профілів. Вимірювання швидкостей течії води та їх розподіл у потоці. Вимірювання витрат води та наносів. Твердий стік. Визначення стоку завислих та донних наносів.
Рекомендована література: 
 1. Літовченко О. Ф., Сорокін О. Г. Гідрологія і гідрометрія. — К.: Вища школа, 1985. — 240 с.
 2. Константинов Н. М., Петров Н. А., Высоцкий Л. И. Гидравлика, гидрология, гидрометрия. — В 2-х частях. — М.:Высшая школа, 1987. — Ч.1 — 304 с., ч.2 — 431 с.
 3. Пустовойт С. Т. Гідрометрія.— К.: Вища школа, 1974. — 208 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 20 балів, ККР — 10 балів.
Мова навчання: 
українська