Гідрологія

Код модуля: 
ЕОНС_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Попович О.Р.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати екологічні проблеми гідросфери та можливість їх вирішення;
  • вміти розраховувати основні гідрологічні показники водних об’єктів, виявляти джерела забруднення гідросфери
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
хімія, біологія, географія, основи екології
Зміст навчального модуля: 
Класифікація річок. Зимовий режим річок. Чим спричинене світіння і цвітіння морів. Солоність води в морях. Біогенні елементи та органічні речовини у морях. Термічний режим боліт. Хвилювання морів. Припливи і відпливи.
Рекомендована література: 
  1. С.П. Хромов. Метеорология и климатология.-Л.: Гидрометеоиздат,1983.
  2. С.П. Хромов. Основы синоптической метеорологии. — Л.: Гидрометиоздат,1988.
  3. М.С. Аверкиев. Метеорология. —М.: МГУ,1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська