Гідрогазодинаміка

Код модуля: 
ГС_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
144 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 4 кредити ЕКТС
Лектори: 
к.т.н. Орел В.І.
Результати навчання: 
Вивчення основних законів гідрогазодинаміки, методів розв’язування задач з гідростатики, кінематики та гідродинаміки, розрахунок розгалужених і кільцевих трубопроводів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Вища математика», «Фізика».
Зміст навчального модуля: 
Фізичні властивості рідин і газів. Гідростатика. Гідростатичний тиск та його властивості. Диференціальні рівняння рівноваги рідини (рівняння Ейлера). Прилади для вимірювання тиску. Основне рівняння гідростатики. Сила тиску рідини на плоскі та криволінійні поверхні. Плавання тіл. Відносний спокій. Кінематика. Види руху рідин. Методи вивчення руху рідин і газів. Вихровий і безвихровий рух. Рівняння нерозривності руху. Гідродинаміка. Диференціальні рівняння руху рідини (рівняння Ейлера). Рівняння Бернуллі для елементарної струминки та для потоку реальної рідини. Режими руху рідин. Гідравлічні опори. Втрати напору по довжині та на місцевих гідравлічних опорів. Відносний рух тіла і рідини. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Гідравлічний удар. Витікання рідин через отвори і насадки. Силова взаємодія струменя і твердої перешкоди. Основи гідравлічного моделювання. Критерії гідравлічної подібності.
Рекомендована література: 
  1. Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. Загальний курс. — Львів: Світ, 1994. — 264 с.
  2. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу. — К.: Вища школа, 2002. — 277 с.
  3. Справочник по гидравлике / Под ред. В.А. Большакова. — К.: Вища школа, 1984. — 343 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття — 10 балів; практичні заняття — 10 балів; КРР — 10 балів.
  • Підсумкові контролі: іспит.
Мова навчання: 
українська