Гідроекологія

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
асист. Шибанова А.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати структуру та функції водних екосистем різних типів, вміти аналізувати екологічний стан водних об’єктів та визначати які гідроекоогічні процеси в них відбуваються, а також розробляти заходи з відновлення екологічного стану гідроекосистем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Гідрологія,
  • хімія,
  • основи екології,
  • екологічний контроль
Зміст навчального модуля: 
Водна екосистема, її склад і місце в біосфері. Роль динаміки водних мас у водних екосистемах. Гідрофізичні фактори водних екосистем. Йонні компоненти і їх екологічна роль. Сольовий склад вод і адаптація до нього гідробіонтів. Органічне забруднення водних екосистем. Сапробність водних об’єктів. Евтрофування, його причини і наслідки для водних екосистем. Токсичне забруднення водних екосистем.
Рекомендована література: 
  1. Романенко В.Д. Основи гідроекології. — К.: Обереги. 2001. — 728 с.
  2. Клименко М.О., Гроховська Ю.Р. Гідроекологія: Навч. посібник. — Рівне: НУВГП, 2008. — 178 с.
  3. Яцык А.В., Шмаков В.М. Гидроэкология. — К.: Урожай, 1992. — 192 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — практичні заняття, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська