Геологія з основами геоморфології

Код модуля: 
ЕОНС_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ECTS — 4
Лектори: 
доц. Березюк Д.О.
Результати навчання: 
формування цілісного уявлення про геологію як одну з головних природничих наук про Землю, про тісний її зв'язок із іншими науками, про ті процеси, явища природного характеру, вплив яких на довкілля спричинює зміну довкілля
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • астрономія,
  • географія,
  • природознавство,
  • біологія,
  • хімія
Зміст навчального модуля: 
Геологія, геоморфологія, як науки. Основні дані про Землю. Основні риси будови Всесвіту. Характеристика планет Сонячної системи. Загальні відомості про Землю. Історія розвитку земної кори. Будова земної кори. Хімічний і речовинний склад кори. Мінерали. Поняття про геосинкліналі та платформи. Форми земної поверхні. Загальна характеристика гідросфери. Кругообіг води. Світовий океан та його поділ. Моря. Солоність та хімічний склад води. Температура повітря. Вивітрювання порід.
Рекомендована література: 
  1. Енциклопедія «Земля» (гол. ред.Джеймс Ф. Лер) . (укр. мовою) — ДК. 2007, 520 с.
  2. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. Загальне землезнавство. Навч. посіб.- К.: «Знання-прес», 2003 .-247с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська