Геологія і геоморфологія (практика)

Код модуля: 
ІГД_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Тривалість практики за навчальним планом — 54 години, аудиторних − 2 год, самостійна робота — 52 год.
Лектори: 
доцент, к. г.-м. н. Кульчицький А. Я.
Результати навчання: 
Закріпленя теоретичних знань з курсу геологія і геоморфологія набутих студентом протягом навчального року. За період даного змістового модуля студенти повинні засвоїти навички найпростіших геологічних і геоморфологічних досліджень. Даний змістовий модуль включає в себе виконання таких видів та об’ємів робіт:
 • проведення трьох маршрутів в околицях Львова з детальним описом відслонень гірських порід і відбором зразків — 3 дні;
 • камеральна обробка польових матеріалів — складання стратиграфічної колонки та схеми геоморфологічного районування території — 1 день;
 • складання звіту по практиці — 2 дні;
 • захист звіту — 1 день.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Географія.
Зміст навчального модуля: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • освоїти найпростіші польові методи вивчення рельєфу і геологічної будови конкретної території;
 • освоїти у польових умовах з наслідками діяльності поверхневих та підземних вод і процесів вивітрювання;
 • закріпити навики визначення основних породоутворюючих мінералів і гірських порід.
Рекомендована література: 
 1. Живаго Н. В., Пиотровский В. В. Геоморфология с основами геологии. — М.: «Недра», 1971. — 288 с.
 2. Рудько Г. І., Гамеляк І. П. Основи загальної, інженерної та екологічної геології. Чернівці «Букрек», 2003. — 290 с.
 3. Серпухов В. И., Билибин Т. В., Шалимов А. И., Курс общей геологии. Л. «Недра», 1976. — 535 с.
 4. Породоутворюючі мінерали і гірські породи. Львів, 1998.
 5. Методичні вказівки по побудові розрізу четвертинних відкладів. Львів, 1998.
 6. Методичні вказівки по побудові карт гідроізогіпс.
 7. Природа львівської області. За редакцією Геренчука К.І. «Львівського Університету», Львів, 1972 р.
 8. Львів: географія фізична та історична, екологія. Журнал «Здобутки» Спецвипуск № 2 2002 р. Управління освіти Львівської міської ради.
 9. Мандрівки на природу Львова. Історія Львова. Журнал «Здобутки» Спецвипуск № 2 2003 р. Управління освіти Львівської міської ради.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Оцінювання знань студентів проводиться на основі звіту про виконані роботи і приймаючи до уваги якість виконаних робіт, відношення до виконання своїх обов’язків в період практики, а також на основі усного опитування кожного студента.
Мова навчання: 
українська