Геологія і геоморфологія

Код модуля: 
ІГД_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 30 год., лабораторні заняття — 30 год., модулі — 6 год. Всього аудиторних — 70 год., самостійна робота — 74 год., всього — 144 год.
Лектори: 
асистент, к. г.-м. н. Данилів А. Я.
Результати навчання: 
Засвоєння основних розділів геології і геоморфології необхідних інженеру-геодезисту для правильної орієнтації в конкретній фізико-географічній ситуації при плануванні та виконанні топографо-геодезичних робіт.
 • Засвоїти суть ендогенних (тектонічні рухи, землетруси, магматизм) і екзогенних (вивітрювання, геологічна діяльність поверхневих вод, геологічна діяльність вітру та інших) процесів при взаємодії яких утворюється рельєф земної поверхні, а також найпростіші польові методи вивчення рельєфу і геологічної будови конкретної території.
 • Вміти визначати найважливіші породоутворюючі мінерали та гірські породи, будувати геолого- геоморфологічні розрізи та аналізувати геологічні і геоморфологічні карти.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Географія.
Зміст навчального модуля: 
Внутрішня будова Землі. Геологічна будова земної кори. Геологічна будова платформ і геосинкліналей. Ендогенні процеси. Інтрузивний та ефузивний магматизм та його рельєфоутворююча роль. Тектонічні рухи та їх роль у формуванні рельєфу. Розривні тектонічні рухи. Складчасті тектонічні рухи. Землетруси і природні явища зв’язані з ними. Сейсмічні зони Землі. Екзогенні процеси та їх роль у формуванні рельєфу. Вивітрювання гірських порід. Осад вивітрювання елювій. Геологічна діяльність поверхневих вод. Площинний змив. Тимчасові потоки. Геологічна діяльність рік. Геологічна діяльність вітру. Геологічна діяльність підземних вод. Види води в гірських породах. Походження підземних вод. Класифікація підземних вод. Карта гідроізогіпс. Основні закони руху підземних вод. Охорона підземних вод. Зсуви та боротьба з ними. Карст — умови виникнення і боротьба з ними. Суфозія — умови виникнення і боротьба з ними. Пливуни — умови виникнення і боротьба з ними. Селі — умови виникнення і боротьба з ними. Поняття про геологічну карту та геологічний розріз.
Рекомендована література: 
 1. Живаго Н. В., Пиотровский В. В. Геоморфология с основами геологии.- М.: «Недра», 1971. 288 с.
 2. Рудько Г. І., Гамеляк І. П. Основи загальної, інженерної та екологічної геології. Чернівці «Букрек», 2003. 290 с.
 3. Породоутворюючі мінерали і гірські породи. Львів, 1998.
 4. Методичні вказівки по побудові розрізу четвертинних відкладів. Львів, 1998.
 5. Методичні вказівки по побудові карт гідроізогіпс.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 8 та 17 тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка 100 балів.
Мова навчання: 
українська