Геоінформаційні технології в геодезії, картографії та управлінні територіями, частина 1

Код модуля: 
ФГІ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 86 год.
Лектори: 
доцент Колб І. З.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістовного модуля студент повинен:
 • засвоїти концептуальні основи геоінформатики; основні методи просторового моделювання; технічні засоби і програмні комплекси в ГІС;
 • вміти виконувати збір даних для ГІС; виконувати просторове моделювання територій та окремих об’єктів засобами інструментальних ГІС; експлуатувати основні технічні та програмні засоби ГІС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геоінформатика: всі теми і розділи програми,
 • Основи картографії: всі теми і розділи програми.
Зміст навчального модуля: 
 • Методологічний апарат геоінформатики. Сутність, специфіка та види геоінформації. Просторові об’єкти та способи їхнього опису. Шкали вимірювань. Системи та моделі. ГІС як різновид автоматизованих інформаційних систем.
 • Організація даних в геоінформаційних системах. Структури даних. Різновиди растрових та векторно-топологічних моделей даних. Формати геоданих.
 • Моделювання дискретних та неперервних явищ різної природи. Геометричні моделі. Топологічне моделювання. Тематичне моделювання. Моделювання мереж.
 • Геоінформаційне картографування. Цифрові та електронні карти. Банки картографічних даних. Фізична та логічна структура баз картографічних даних. Способи реалізації БКД в прикладних системах. Технології створення електроних растрово-векторних карт та БКД для прикладних задач. Технічне та програмне забезпечення технології.
 • Геоінформаційний комплекс ArcGIS. Інтерфейс. Програмні розширення та Інструменти. Технологія створення цифрових карт. Моделювання топографічних та тематичних поверхонь. Основи просторового аналізу.
 • Принципи підготовки та виконання ГІС-проектів різного рівня складності. Архітектура ГІС. Вибір ГІС-претендентів.
Рекомендована література: 
 1. Конспект лекцій.
 2. Цветков В. Я. Геоинформационные системы и технологии. — М.:Финансы и статистика, 1998. — 288 с.
 3. Берлянт А. М. Геоинформационое картографирование. — М.: Изд. МГУ, 1997.
 4. Энди Митчелл. Руководство по ГИС-анализу. — Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.; Пер. с англ. — К., ЗАО ЕСОММ Со., 2000. — 198 с.
 5. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных. ESRI Press., 2000 — 254 c.
 6. В. Хаксхольд. Введение в городские географические информационные системы. — М.:Мир.1989.
 7. Самойленко В. М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: навчальний посібник. — К., Ніка-Центр., 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська