Геоінформаційні технології в геодезії, картографії та управлінні територіями

Код модуля: 
ФГІ_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 15 тижнів. Всього аудиторних — 150 год., лекційні заняття — 45 год., лабораторні заняття — 45 год. Самостійна робота — 60 год.
Лектори: 
 • доцент, к. т. н. Колб І. З.,
 • доцент, к. т. н. Тумська О. В.,
 • асистент Кузик З. О.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти основні способи організації інформації в ГІС; джерела і типи даних; способи аналізу та моделювання даних; технологічні аспекти розвязку у середовищі ГІС; апаратні та програмні засоби ГІС;
 • вміти розвязувати прикладні задачі в геодезії, картографії та управлінні територіями з використанням ГІС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи геоінформаційних систем і баз даних,
 • Теоретичні основи геоінформаційних систем,
 • Основи картографії,
 • Теорія ймовірностей та статистика.
Зміст навчального модуля: 

Організації інформації в ГІС. Джерела і типи даних. Способи аналізу та моделювання даних.
Класифікація. Створення карти розподілення показників. Способи відображення щільності на карті. Способи визначення об’єктів всередині області. Способи аналізу оточення. Пошук найближчого сусіда. Аналіз мережевих об’єктів. Аналіз просторових змін. Можливості просторового аналізу в середовищах MapInfo та ArcGIS. За даним змістовим модулем читається курс лекцій та проводяться лабораторні роботи.

Рекомендована література: 
 1. Энди Митчел. Руководство по ГИС анализу. — Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.: Пер. с англ. — Киев, ЗАО ЕКОММ Со; Стилос, 2000. — 198 с.
 2. Майкл Н. ДеМерс. Географические информационные системы. Основы.: Пер. с англ. — М.: Дата+, 1999.
 3. Я. М. Бугаевский, В. Я. Цветков. Геоинформационные системы. Учебное пособие для вузов. М.: 2000. — 222 с.
 4. Iнтернет ресурси: Что такое ArcGIS? http// dataplus. ru/Support/Library/Book/What 20is 20ArcGIS 209.pdf
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Оцінювання знань студентів проводиться у формі диференційованого заліку. Максимальна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська