Геоінформаційні технології (Навчальна практика)

Код модуля: 
ФГІ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 3 тижні. Всього аудиторних — 90 год., практичні заняття — 90 год.
Лектори: 
доцент Колб І. З.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістовного модуля студент повинен:
 • засвоїти методику збору просторової та атрибутивної інформації шляхом аналізу аерокосмічних знімків, топографічних карт та планів, каталогів координат, виконання натурних спостережень та обмірів об’єкта;
 • вміти формувати цифровий опис об’єкта, виконувати тривимірне просторове моделювання територій та окремих об’єктів засобами інструментальних ГІС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геоінформатика: всі теми і розділи програми,
 • Основи картографії: всі теми і розділи програми
.
Зміст навчального модуля: 
 • Організація збору інформації для геоінформаційної системи. Натурні обстеження, аналіз сучасних та архівних топографічних карт, аерокосмічних зображень, GPS-знімання.
 • 3D Моделювання архітектурних споруд. Спеціалізоване програмне забезпечення для створення текстурованих геометричних моделей територій.
Рекомендована література: 
 1. Методичні вказівки до виконання завдань навчальної практики «Геоінформаційні технології» для студентів базового напрямку підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» професійного спрямування «Геоінформаційні системи та технології», — Львів НУ «ЛП», 2010.
 2. Моделирование нашего мира. Пособие ESRI по проектированию баз геоданных. ESRI Press., 2000. — 254 c.
 3. Самойленко В. М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: навчальний посібник. — К., Ніка-Центр., 2003.
Форми та методи навчання: 
проходження практики
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Геоінформаційні системи і технології